top of page
TÒA THÁP NƯỚC

TÒA THÁP NƯỚC

Thời gian sản xuất: 3/2024

TÒA THÁP NƯỚC

TÒA THÁP NƯỚC

Thời gian sản xuất: 3/2024

BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUÂN SỰ

BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUÂN SỰ

Tỉ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: 3/2024

BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUÂN SỰ

BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUÂN SỰ

Tỉ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: 3/2024

BẢO TÀNG TỔNG HỢP BÌNH ĐỊNH

BẢO TÀNG TỔNG HỢP BÌNH ĐỊNH

Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2022

BẢO TÀNG TỔNG HỢP BÌNH ĐỊNH

BẢO TÀNG TỔNG HỢP BÌNH ĐỊNH

Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2022

BẢO TÀNG TỔNG HỢP BÌNH ĐỊNH

BẢO TÀNG TỔNG HỢP BÌNH ĐỊNH

Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2022

TRỤ SỞ VIETTEL

TRỤ SỞ VIETTEL

Khách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:250 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2022

TRỤ SỞ VIETTEL

TRỤ SỞ VIETTEL

Khách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:250 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2022

TRỤ SỞ VIETTEL

TRỤ SỞ VIETTEL

Khách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:250 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2022

TRỤ SỞ VIETTEL

TRỤ SỞ VIETTEL

Khách hàng: HEERIM Tỷ lệ: 1:250 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2022

TRỤ SỞ VIETTEL

TRỤ SỞ VIETTEL

Khách hàng: HEERIM Tỷ lệ: 1:250 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2022

TRỤ SỞ VIETTEL

TRỤ SỞ VIETTEL

Khách hàng: HEERIM Tỷ lệ: 1:250 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2022

QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC TỔNG THỂ KHU TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG

QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC TỔNG THỂ KHU TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG

Khách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:1000 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2021

QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC TỔNG THỂ KHU TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG

QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC TỔNG THỂ KHU TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG

Khách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:1000 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2021

QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC TỔNG THỂ KHU TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG

QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC TỔNG THỂ KHU TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG

Khách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:1000 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Khách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Khách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Khách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2017

TÒA THÁP ĐÀ NẴNG LANDMARK

TÒA THÁP ĐÀ NẴNG LANDMARK

Khách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:600 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2017

TÒA THÁP ĐÀ NẴNG LANDMARK

TÒA THÁP ĐÀ NẴNG LANDMARK

Khách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:600 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2017

CẦU TỨ LIÊN

CẦU TỨ LIÊN

Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MẶT TRỜI Tỉ lệ: 1/250 Kích thước: 800 x 2200 mm Thời gian sản xuất: 12/2017

CẦU TỨ LIÊN

CẦU TỨ LIÊN

Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MẶT TRỜI Tỉ lệ: 1/250 Kích thước: 800 x 2200 mm Thời gian sản xuất: 12/2017

TRỤ SỞ VIETTEL

TRỤ SỞ VIETTEL

Khách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

TRỤ SỞ VIETTEL

TRỤ SỞ VIETTEL

Khách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

TRỤ SỞ VIETTEL

TRỤ SỞ VIETTEL

Khách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

TRỤ SỞ VIETTEL

TRỤ SỞ VIETTEL

Khách hàng: GMP GERMANY Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

TRỤ SỞ VIETTEL

TRỤ SỞ VIETTEL

Khách hàng: GMP GERMANY Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

TRỤ SỞ VIETTEL

TRỤ SỞ VIETTEL

Khách hàng: GMP GERMANY Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

KHU ĐÔ THỊ QUẢNG NINH

KHU ĐÔ THỊ QUẢNG NINH

Khách hàng: S-DESIGN Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

KHU ĐÔ THỊ QUẢNG NINH

KHU ĐÔ THỊ QUẢNG NINH

Khách hàng: S-DESIGN Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

KHU ĐÔ THỊ QUẢNG NINH

KHU ĐÔ THỊ QUẢNG NINH

Khách hàng: S-DESIGN Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

VIETTEL HQ

VIETTEL HQ

Khách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

VIETTEL HQ

VIETTEL HQ

Khách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

VIETTEL HQ

VIETTEL HQ

Khách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

TRỤ SỞ VIETTEL

TRỤ SỞ VIETTEL

Khách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

TRỤ SỞ VIETTEL

TRỤ SỞ VIETTEL

Khách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

THÁP SEN - NHA TRANG

THÁP SEN - NHA TRANG

Khách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 1 năm 2017

THÁP SEN - NHA TRANG

THÁP SEN - NHA TRANG

Khách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 1 năm 2017

TRUNG TÂM TRIỂN LÃM QUỐC GIA

TRUNG TÂM TRIỂN LÃM QUỐC GIA

Khách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2016

TRUNG TÂM TRIỂN LÃM QUỐC GIA

TRUNG TÂM TRIỂN LÃM QUỐC GIA

Khách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2016

VINPEARL HÀ NỘI

VINPEARL HÀ NỘI

Khách hàng: KUME SEKKEI Tỷ lệ 1:400 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2015

VINPEARL HÀ NỘI

VINPEARL HÀ NỘI

Khách hàng: KUME SEKKEI Tỷ lệ 1:400 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2015

KIM VĂN

KIM VĂN

Khách hàng: KIM LU DESIGN CONTEST Tỷ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: Tháng 6 năm 2015

MIK TOWER

MIK TOWER

Khách hàng: KUME SEKKEI Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2015

MIK TOWER

MIK TOWER

Khách hàng: KUME SEKKEI Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2015

TÒA THÁP VIETCOMBANK

TÒA THÁP VIETCOMBANK

Khách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 9 năm 2015

BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA

BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA

Khách hàng: SITE ASIA Tỷ lệ: 1:1000 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014

BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA

BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA

Khách hàng: SITE ASIA Tỷ lệ: 1:1000 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014

BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA

BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA

Khách hàng: SITE ASIA Tỷ lệ: 1:1000 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014

BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA

BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA

Khách hàng: SITE ASIA Tỷ lệ: 1:1000 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014

PUNGOL NEW CITY SINGAPORE

PUNGOL NEW CITY SINGAPORE

Khách hàng: GROUP 8 ASIA Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014

PUNGOL NEW CITY SINGAPORE

PUNGOL NEW CITY SINGAPORE

Khách hàng: GROUP 8 ASIA Tỷ lệ 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014

PUNGOL NEW CITY SINGAPORE

PUNGOL NEW CITY SINGAPORE

Khách hàng: GROUP 8 ASIA Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014

TRỤ SỞ VNPT

TRỤ SỞ VNPT

Khách hàng: TNT AND CDC Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 4 năm 2013

TRỤ SỞ VNPT

TRỤ SỞ VNPT

Khách hàng: TNT AND CDC Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 4 năm 2013

TRỤ SỞ VNPT

TRỤ SỞ VNPT

Khách hàng: TNT AND CDC Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 4 năm 2013

Ý TƯỞNG VĂN PHÒNG

Ý TƯỞNG VĂN PHÒNG

Khách hàng: INROS-LACKNER Tỷ lệ: 1/500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2012

Ý TƯỞNG VĂN PHÒNG

Ý TƯỞNG VĂN PHÒNG

Khách hàng: INROS-LACKNER Tỷ lệ: 1/500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2012

KHÁCH SẠN 5 SAO TÂY HỒ

KHÁCH SẠN 5 SAO TÂY HỒ

Khách hàng: INFINITY STUDIO, AUSTRALIA Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2012

KHÁCH SẠN 5 SAO TÂY HỒ

KHÁCH SẠN 5 SAO TÂY HỒ

Khách hàng: INFINITY STUDIO, AUSTRALIA Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2012

KHÁCH SẠN 5 SAO TÂY HỒ

KHÁCH SẠN 5 SAO TÂY HỒ

Khách hàng: INFINITY STUDIO, AUSTRALIA Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2012

bottom of page