top of page

BINH DINH GENERAL MUSEUM - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2022

BINH DINH GENERAL MUSEUM - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2022

BINH DINH GENERAL MUSEUM - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2022

VIETTEL HEAD QUARTER - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT Tỷ lệ: 1:250 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2022

VIETTEL HEAD QUARTER - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT Tỷ lệ: 1:250 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2022

VIETTEL HEAD QUARTER - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT Tỷ lệ: 1:250 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2022

VIETTEL HEAD QUARTER - HEERIM'S CONCEPT Tỷ lệ: 1:250 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2022

VIETTEL HEAD QUARTER - HEERIM'S CONCEPT Tỷ lệ: 1:250 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2022

VIETTEL HEAD QUARTER - HEERIM'S CONCEPT Tỷ lệ: 1:250 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2022

QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC TỔNG THỂ KHU TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG Tỷ lệ: 1:1000 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2021

QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC TỔNG THỂ KHU TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG Tỷ lệ: 1:1000 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2021

QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC TỔNG THỂ KHU TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG Tỷ lệ: 1:1000 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2021

HOCHIMINH CITY PEOPLE COMMITTEE DESIGNED BY NIKKEN SEKKEI, JAPAN. Tỷ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2017

HOCHIMINH CITY PEOPLE COMMITTEE DESIGNED BY NIKKEN SEKKEI, JAPAN. Tỷ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2017

HOCHIMINH CITY PEOPLE COMMITTEE DESIGNED BY NIKKEN SEKKEI, JAPAN. Tỷ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2017

DA NANG LANDMARK TOWERS - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT Tỷ lệ: 1:600 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2017

DA NANG LANDMARK TOWERS - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT Tỷ lệ: 1:600 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2017

VIETTEL HEAD QUARTER - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

VIETTEL HEAD QUARTER - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

VIETTEL HEAD QUARTER - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

VIETTEL HEAD QUARTER DESIGNED BY GMP, GERMANY. Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

VIETTEL HEAD QUARTER DESIGNED BY GMP, GERMANY. Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

VIETTEL HEAD QUARTER DESIGNED BY GMP, GERMANY. Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

QUANG NING URBAN DESIGN EXHIBITION DESIGN BY S-DESIGN. Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

QUANG NINH URBAN DESIGN EXHIBITION DESIGN BY S-DESIGN. Tỷ lệ 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

QUANG NINH URBAN DESIGN EXHIBITION DESIGN BY S-DESIGN. Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

VIETTEL HQ - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT Tỷ lệ 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

VIETTEL HQ - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

VIETTEL HQ - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

VIETTEL HEAD QUARTER - NIHON SEKKEI'S CONCEPT Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

VIETTEL HEAD QUARTER - NIHON SEKKEI'S CONCEPT Tỷ lệ 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

LOTUS TOWER - NHA TRANG DESIGNED BY NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 1 năm 2017

LOTUS TOWER - NHA TRANG DESIGNED BY NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 1 năm 2017

NATIONAL EXHIBITION CENTER DESIGNED BY NIKKEN SEKKEI, JAPAN Tỷ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2016

NATIONAL EXHIBITION CENTER DESIGNED BY NIKKEN SEKKEI, JAPAN Tỷ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2016

VINPEARL HANOI DESIGNED BY KUME SEKKEI, JAPAN. Tỷ lệ: 1:400 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2015

VINPEARL HANOI DESIGNED BY KUME SEKKEI, JAPAN. Tỷ lệ 1:400 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2015

KIM VAN - KIM LU DESIGN CONTEST Tỷ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: Tháng 6 năm 2015

MIK TOWER DESIGNED BY KUME SEKKEI, JAPAN Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2015

MIK TOWER DESIGNED BY KUME SEKKEI, JAPAN Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2015

VIETCOMBANK TOWER DESIGNED BY NIKKEN SEKKEI, JAPAN. Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 9 năm 2015

NATIONAL HISTORYCAL MUSEUM Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014

NATIONAL HISTORYCAL MUSEUM Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014

NATIONAL HISTORYCAL MUSEUM BY SITE ASIA. Tỷ lệ: 1:1000 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014

NATIONAL HISTORYCAL MUSEUM BY SITE ASIA. Tỷ lệ: 1:1000 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014

PUNGOL NEW CITY SINGAPORE DESIGNED BY GROUP8ASIA Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014

PUNGOL NEW CITY SINGAPORE DESIGNED BY GROUP8ASIA Tỷ lệ 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014

PUNGOL NEW CITY SINGAPORE DESIGNED BY GROUP8ASIA Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014

VNPT HEAD QUARTER DESIGNED BY TNT AND CDC. Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 4 năm 2013

VNPT HEAD QUARTER DESIGNED BY JINA, KOREA. Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2014

VNPT HEAD QUARTER DESIGNED BY TNT AND CDC. Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 4 năm 2013

A CONCEPT FOR AN OFFICE DESIGNED BY INROS-LACKNER Tỷ lệ: 1/500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2012

A CONCEPT FOR AN OFFICE DESIGNED BY INROS-LACKNER. Tỷ lệ: 1/500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2012

FIVE STAR HOTEL WEST LAKE DESIGN BY INFINITY STUDIO, AUSTRALIA Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2012

FIVE STAR HOTEL WEST LAKE DESIGN BY INFINITY STUDIO, AUSTRALIA Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2012

FIVE STAR HOTEL WEST LAKE DESIGN BY INFINITY STUDIO, AUSTRALIA Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2012

bottom of page