top of page
VIETTEL HEAD QUARTER - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT

VIETTEL HEAD QUARTER - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT

Tỷ lệ: 1:250 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2022

VIETTEL HEAD QUARTER - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT

VIETTEL HEAD QUARTER - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT

Tỷ lệ: 1:250 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2022

VIETTEL HEAD QUARTER - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT

VIETTEL HEAD QUARTER - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT

Tỷ lệ: 1:250 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2022

BINH DINH GENERAL MUSEUM - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT

BINH DINH GENERAL MUSEUM - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT

Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2022

BINH DINH GENERAL MUSEUM - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT

BINH DINH GENERAL MUSEUM - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT

Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2022

BINH DINH GENERAL MUSEUM - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT

BINH DINH GENERAL MUSEUM - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT

Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2022

VIETTEL HEAD QUARTER - HEERIM'S CONCEPT

VIETTEL HEAD QUARTER - HEERIM'S CONCEPT

Tỷ lệ: 1:250 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2022

VIETTEL HEAD QUARTER - HEERIM'S CONCEPT

VIETTEL HEAD QUARTER - HEERIM'S CONCEPT

Tỷ lệ: 1:250 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2022

VIETTEL HEAD QUARTER - HEERIM'S CONCEPT

VIETTEL HEAD QUARTER - HEERIM'S CONCEPT

Tỷ lệ: 1:250 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2022

QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC TỔNG THỂ KHU TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG

QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC TỔNG THỂ KHU TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG

Tỷ lệ: 1:1000 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2021

QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC TỔNG THỂ KHU TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG

QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC TỔNG THỂ KHU TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG

Tỷ lệ: 1:1000 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2021

QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC TỔNG THỂ KHU TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG

QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC TỔNG THỂ KHU TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG

Tỷ lệ: 1:1000 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2021

HOCHIMINH CITY PEOPLE COMMITTEE DESIGNED BY NIKKEN SEKKEI

HOCHIMINH CITY PEOPLE COMMITTEE DESIGNED BY NIKKEN SEKKEI

Tỷ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2017

HOCHIMINH CITY PEOPLE COMMITTEE DESIGNED BY NIKKEN SEKKEI

HOCHIMINH CITY PEOPLE COMMITTEE DESIGNED BY NIKKEN SEKKEI

Tỷ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2017

HOCHIMINH CITY PEOPLE COMMITTEE DESIGNED BY NIKKEN SEKKEI

HOCHIMINH CITY PEOPLE COMMITTEE DESIGNED BY NIKKEN SEKKEI

Tỷ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2017

DA NANG LANDMARK TOWERS - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT

DA NANG LANDMARK TOWERS - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT

Tỷ lệ: 1:600 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2017

DA NANG LANDMARK TOWERS - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT

DA NANG LANDMARK TOWERS - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT

Tỷ lệ: 1:600 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2017

CẦU TỨ LIÊN

CẦU TỨ LIÊN

Khách hàng: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mặt Trời Tỉ lệ: 1/250 Kích thước: 800 x 2200 mm Thời gian sản xuất: 12/2017

CẦU TỨ LIÊN

CẦU TỨ LIÊN

Khách hàng: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mặt Trời Tỉ lệ: 1/250 Kích thước: 800 x 2200 mm Thời gian sản xuất: 12/2017

VIETTEL HEAD QUARTER - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT

VIETTEL HEAD QUARTER - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT

Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

VIETTEL HEAD QUARTER - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT

VIETTEL HEAD QUARTER - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT

Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

VIETTEL HEAD QUARTER - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT

VIETTEL HEAD QUARTER - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT

Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

VIETTEL HEAD QUARTER DESIGNED BY GMP, GERMANY

VIETTEL HEAD QUARTER DESIGNED BY GMP, GERMANY

Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

VIETTEL HEAD QUARTER DESIGNED BY GMP, GERMANY

VIETTEL HEAD QUARTER DESIGNED BY GMP, GERMANY

Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

VIETTEL HEAD QUARTER DESIGNED BY GMP, GERMANY

VIETTEL HEAD QUARTER DESIGNED BY GMP, GERMANY

Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

QUANG NING URBAN DESIGN EXHIBITION DESIGN BY S-DESIGN

QUANG NING URBAN DESIGN EXHIBITION DESIGN BY S-DESIGN

Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

QUANG NING URBAN DESIGN EXHIBITION DESIGN BY S-DESIGN

QUANG NING URBAN DESIGN EXHIBITION DESIGN BY S-DESIGN

Tỷ lệ 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

QUANG NING URBAN DESIGN EXHIBITION DESIGN BY S-DESIGN

QUANG NING URBAN DESIGN EXHIBITION DESIGN BY S-DESIGN

Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

VIETTEL HQ - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT

VIETTEL HQ - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT

Tỷ lệ 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

VIETTEL HQ - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT

VIETTEL HQ - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT

Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

VIETTEL HQ - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT

VIETTEL HQ - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT

Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

VIETTEL HEAD QUARTER - NIHON SEKKEI'S CONCEPT

VIETTEL HEAD QUARTER - NIHON SEKKEI'S CONCEPT

Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

VIETTEL HEAD QUARTER - NIHON SEKKEI'S CONCEPT

VIETTEL HEAD QUARTER - NIHON SEKKEI'S CONCEPT

Tỷ lệ 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017

LOTUS TOWER - NHA TRANG DESIGNED BY NIKKEN SEKKEI

LOTUS TOWER - NHA TRANG DESIGNED BY NIKKEN SEKKEI

Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 1 năm 2017

LOTUS TOWER - NHA TRANG DESIGNED BY NIKKEN SEKKEI

LOTUS TOWER - NHA TRANG DESIGNED BY NIKKEN SEKKEI

Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 1 năm 2017

NATIONAL EXHIBITION CENTER DESIGNED BY NIKKEN SEKKEI, JAPAN

NATIONAL EXHIBITION CENTER DESIGNED BY NIKKEN SEKKEI, JAPAN

Tỷ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2016

NATIONAL EXHIBITION CENTER DESIGNED BY NIKKEN SEKKEI, JAPAN

NATIONAL EXHIBITION CENTER DESIGNED BY NIKKEN SEKKEI, JAPAN

Tỷ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2016

VINPEARL HANOI DESIGNED BY KUME SEKKEI, JAPAN

VINPEARL HANOI DESIGNED BY KUME SEKKEI, JAPAN

Tỷ lệ: 1:400 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2015

VINPEARL HANOI DESIGNED BY KUME SEKKEI, JAPAN

VINPEARL HANOI DESIGNED BY KUME SEKKEI, JAPAN

Tỷ lệ 1:400 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2015

KIM VAN - KIM LU DESIGN CONTEST

KIM VAN - KIM LU DESIGN CONTEST

Tỷ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: Tháng 6 năm 2015

MIK TOWER DESIGNED BY KUME SEKKEI, JAPAN

MIK TOWER DESIGNED BY KUME SEKKEI, JAPAN

Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2015

MIK TOWER DESIGNED BY KUME SEKKEI, JAPAN

MIK TOWER DESIGNED BY KUME SEKKEI, JAPAN

Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2015

VIETCOMBANK TOWER DESIGNED BY NIKKEN SEKKEI, JAPAN

VIETCOMBANK TOWER DESIGNED BY NIKKEN SEKKEI, JAPAN

Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 9 năm 2015

NATIONAL HISTORYCAL MUSEUM

NATIONAL HISTORYCAL MUSEUM

Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014

NATIONAL HISTORYCAL MUSEUM

NATIONAL HISTORYCAL MUSEUM

Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014

NATIONAL HISTORYCAL MUSEUM BY SITE ASIA

NATIONAL HISTORYCAL MUSEUM BY SITE ASIA

Tỷ lệ: 1:1000 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014

NATIONAL HISTORYCAL MUSEUM BY SITE ASIA

NATIONAL HISTORYCAL MUSEUM BY SITE ASIA

Tỷ lệ: 1:1000 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014

PUNGOL NEW CITY SINGAPORE

PUNGOL NEW CITY SINGAPORE

Khách hàng: GROUP8ASIA Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014

PUNGOL NEW CITY SINGAPORE

PUNGOL NEW CITY SINGAPORE

Khách hàng: GROUP8ASIA Tỷ lệ 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014

PUNGOL NEW CITY SINGAPORE

PUNGOL NEW CITY SINGAPORE

Khách hàng: GROUP8ASIA Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014

TRỤ SỞ VNPT

TRỤ SỞ VNPT

Khách hàng: JINA, KOREA Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2014

TRỤ SỞ VNPT

TRỤ SỞ VNPT

Khách hàng: TNT AND CDC Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 4 năm 2013

TRỤ SỞ VNPT

TRỤ SỞ VNPT

Khách hàng: TNT AND CDC Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 4 năm 2013

A CONCEPT FOR AN OFFICE

A CONCEPT FOR AN OFFICE

Khách hàng: INROS-LACKNER Tỷ lệ: 1/500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2012

A CONCEPT FOR AN OFFICE

A CONCEPT FOR AN OFFICE

Khách hàng: INROS-LACKNER Tỷ lệ: 1/500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2012

FIVE STAR HOTEL WEST LAKE

FIVE STAR HOTEL WEST LAKE

Khách hàng: INFINITY STUDIO, AUSTRALIA Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2012

FIVE STAR HOTEL WEST LAKE

FIVE STAR HOTEL WEST LAKE

Khách hàng: INFINITY STUDIO, AUSTRALIA Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2012

FIVE STAR HOTEL WEST LAKE

FIVE STAR HOTEL WEST LAKE

Khách hàng: INFINITY STUDIO, AUSTRALIA Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2012

bottom of page